Regulamin Siłownia

1. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
2. Osoby będące pod wpływem alkoholu mają bezwzględny zakaz wstępu na siłownię.
3. Przed skorzystaniem z siłowni należy mieć pewność, czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki, ażeby z niej nie skorzystać, dlatego najlepiej skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą.
4. Z siłowni można korzystać od 14 roku życia, a osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. W pomieszczeniach siłowni przebywać mogę wyłącznie osoby ćwiczące.
6. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
7. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
8. Obsługa ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
9. Zakaz wnoszenia napojów w szklanych butelkach oraz jedzenia.
10. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
11. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
12. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę.
13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
14. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w pobliżu, a także z poszanowaniem sprzętu i sali.
15. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze.
16. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
17. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
18. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
19. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
20. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
21. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
22. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada rodzic.
23. Nie ponosimy odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.